Tag Archives: Diaspora

Veteran Feature: Andranik Ketikyan

Andranik Ketikyan participated in the Battle of Artsvashen, where he was wounded and was forced to return home from the front lines. Since then, he has been suffering from a variety of health problems. With the help from the With Our Soldiers campaign, this fedayee was able to obtain a hearing aid for his left ear. Watch this video to hear Andranik Ketikyan’s story and his message to the Diasporan youth.

Հայրենասիրութիւն թէ Գաղութասիրութիւն

Ոմանք շփոթում են գաղութասիրութիւնը հայրենասիրութեան հետ: Դրանք հոմանիշներ չեն: Նմաններին դժուար է անգամ համոզել, որ օտարի շնորհած ողորմութիւն-խրճիթը, եւ սեփական-պապենական, արծիւների բոյն ու արիների աւան Հայկ Լեռնաշխարհը, տարբեր բաներ են: Գաղութասիրութիւնը, թէ եւ մասամբ, պարունակում է հատուածական-ազգասիրութիւն, բայց դեռ հայրենասիրութիւն չէ, ինչպէս որ գաղթօջախը հայրենիք չէ՛: Ինչքան էլ հակառակը թմփկահարուի, դրանով մածունը չի սեւանում:

~~~~Յարութ Օրտեքեան

Armenian Literature: Khatchig Tashdents

Երգ Սփիւռքահայութեան

Մեր շուրջը լեզուներ նոր ու հին,
Մեր շուրջը կը խօսին այլօրէն,
Ե՛կ խօսինք, եղբա՛յր իմ, Հայերէն:

Կուլ չերթանք այս ահեղ լափումին,
Թոյլ չտանք մեր լեզուն աւերեն,
Ե՛կ խօսինք, մի՛շտ խօսինք Հայերէն:

Մենք ունինք ձիւնապատ Մասիս սար,
Այդ սարը կու գայ հին դարերէն
Ու անվերջ կը խօսի Հայերէն:

Զաւակըդ հայկազնեան դպրոց տար,
Մենք գրենք Մեսրոպեան տառերով,
Եկ խօսինք մեր անուշ բառերով:

Մենք ունինք ապագայ լուսեղէն,
Թող հնչէ մեր լեզուն վեհօրէն,
Թող այրի մեր հոգին Այդ հուրէն

Մեզ ցրուեց թշնամին անօրէն,
Թէ կ’ուզես` սերունդներ մեզ ներեն,
Մենք հայ ենք, ե՛կ խօսինք Հայերէն:

Այս օտար աշխարհի չորս ծագին,
Ե՛կ սիրենք մեր լեզուն ջերմօրէն
Եւ վառենք ու վառուինք Հա՛յօրէն:

Խաչիկ Դաշտենց

A Heart that Yearns for Home

Our people seem to have had a nomadic, adventurous streak from early on, weaving their way into many nations and embedding their roots where business could thrive. We like novelty, culture, food and winning, no matter what the prize. Unfortunately for those who would have kept close to their family hearths despite this curious streak to find a new El Dorado somewhere` somehow, they too would be forced to abandon all they held dear to start anew in strange worlds, among strange people bearing customs entirely foreign to our traditions. It’s a wonder how we persevered and held onto what few scraps we had salvaged of our former lives in a death grip, allowing every step we took to become a blossom in a newly ploughed field. Yet, no matter how far the wayward child runs, his heart will always yearn for the mother’s bosom, the hearth that once kept him warm and secure.

I’m often faced with puzzled glances and incredulous stares when I mention my desire to return to a home my family left nearly a century ago. Furthermore, the questions bore into me in wonder as to why I would want to live in a place most wish to escape from, a land haunted by its past and systematically torn apart in the present. Who would want to move to a nation run by an oligarchy, drowning in poverty, where a lifestyle akin to that which I have become used to might never again exist? What do I see in this Armenia so many speak of, yet few consider home anymore?

Armenia is like an adolescent child. She requires strict attention but also room to breathe to become her own person. She is in a perpetual state of confusion, torn between Mother Russia and Father Europe. She also bears a special love for Uncle America. Yet, with her parents so different, living separate from one another, Armenia feels she must live up to both their standards. She often forgets her childhood state where she could easily express her unique characteristics. If she leans more towards one parent, she inflames the anger of the other. America being a relation to Europe does not ease her confusion in the least, further throwing her off balance. She has forgotten much of her childhood language and opts to using that of either or both parents. She’s becoming particularly adept at utilizing Uncle America’s, replacing her own unique one bit by bit.

Armenia’s adolescent state sometimes means a temper tantrum. She seems to find it the norm for a husband to beat his wife, for a husband to cheat on his wife, for a man to chase skirts but expect women to remain chaste and pure. She has little sympathy for the poor, has a quick hand in theft and a clever mind rarely used for anyone’s good. She smokes like a chimney, drinks her sorrows away and complains about the holes in her pockets due to her penniless state. Armenia is beautiful, not needing any artifice to cover her non-existent physical blemishes. Her problem lies beneath, perhaps at her very core. Where once she encouraged those wearing tracksuits, today she beats them. Where once she voted women into power, today she scoffs at them. She bows her head to everyone, but bullies that which belongs to her. She’s pitiful, to tell the truth, and requires a steady hand to guide her to adulthood. She requires love, patience and diligent care. She will thrive if allowed to, if those with authority in her life stop using her for their own gains. Every adolescent will grow up one day and Armenia is no different. The only questions is, how long will it take?

In the end, why shouldn’t I move back home, to the nation struggling to grow into adulthood and discovering for herself how special she is? Why shouldn’t I be one of those diligently patient hands slowly but surely leading her onto the right path? Someone must take the responsibility to steer her there and make sure she follows through. As an Armenian from the diaspora, can you not also feel her calling you home?

Armenians in Switzerland

The exact number of Armenians in the country is unknown, but it is unofficially estimated that about 3,000-5,000 Armenians live in Switzerland.

The majority of Swiss Armenians are members of the Armenian Apostolic Church under the jurisdiction of the Mother See of Holy Echmiadzin. There are four church regions (tems): Geneva, Zurich, Neuchatel and Lugano. The Saint Hagop Church in Troinex / Geneva serves mainly the west of the country, whereas Armenians living in the east parts conduct their religious services in a number of sister Swiss churches. There are also a smaller number of Armenian Catholics belonging to the Armenian Catholic Church and even a smaller number of Armenian Evagelicals.

A number of Armenian associations operate in Switzerland:

  • Union Arménienne de Suisse (UAS) is certainly the biggest operating Armenian association. Based in Geneva, it organizes an annual European Intercommunity Tournament in the city.
  • Union Genérale Arménienne de Bienfaisance (UGAB)
  • H.O.M – Association de secours arménienne de Suisse with the Swiss branch established in 2006.
  • AVZ – Armenischer Verein Zürich in Zurich established in 2005.
  • Association des Dames Arméniennes – Genève – Since 1986 it publishes the bilingual Artzakank in French and Armenian.
  • Switzerland-Armenia Association” / Association Suisse-Arménie / Gesellschaft Schweiz-Armenien, a majour community organization for Armenians in Switzerland.
  • Centre Arménien de Genève” community center near Saint Hagop.

Switzerland recognized Armenia as an independent state on December 23, 1991. The two countries have maintained diplomatic relations ever since. The Armenian ambassador to Switzerland and the Swiss ambassador to Armenia (based in Tbilisi, Georgia) were both accredited in 2002. In 2011, the first resident Ambassador of Switzerland started his mission in Yerevan. The Armenian ambassador to Switzerland is based in Geneva, in the Armenian representation to the United Nations. Switzerland has recognized the Armenian Genocide and its denial is punishable with monetary penalty there.