Lesson 7

«ՈՅ»

12. Բաղաձայնից առաջ գրուող «ոյ»ը արտասանւում է «ույ».
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-լոյս, թոյն, թոյր, գոյն, կապոյտ:

13. Ձայնաւորից առաջ գրուող «ոյ»ը արտասանւում է «ոյ»
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ – հոյակապ, գոյական, հաճոյանալ:

14.Մի քանի միավանկ բառերի վերջում գրուող «յ»ն արտասանւում է, որովհետեւ արմատի մաս է կազմում.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ -գոյ, խոյ, Նոյ:

15.«Ո»ով վերջացող որոշ բազմավանկ բառերում «ո»ից յետոյ գրուող «յ»ն չի արտասանւում (կոչւում է անձայն «յ»).
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ -երեկոյ, յետոյ, հանածոյ, ակնահաճոյ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Thoughts, News and Interesting Tidbits- From Armenia C. 2013

%d bloggers like this: