Lesson 6

«ԵԱ» եւ «ԵԱՅ»

8.Արտասանուող «յա»ն գրւում է «եա».
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-մատեան, ատեան, առաքեալ, կեանք, վայրկեան:

9.Հնչիւնափոխուելիս «եա»ն վերածւում է «ե»ի
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ -մատենագիր, ատենադպիր, առաքելութիւն, կենարար, վայրկենապէս:

10.Կան բառեր, որոնք աւարտւում են «եա»ով, ուստի անհրաժեշտութիւն է առաջանում աւելացնել անձայն «յ» (չի լսւում), եւ արդիւնքում ունենում ենք եռաբարբառ՝ «եայ».
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ -քրիստոնեայ, պաշտօնեայ, հրեայ, գործունեայ (կարդում ենք՝ քրիստոնյա….եւ այլն):

11.Բառակերտումի ենթարկուելիս «եայ»ը վերածւում է «է»ի.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ -քրիստոնէութիւն, հրէական, գործունէութիւն:
Յիշել հնչիւնափոխութիւնը՝ եա→ե, եայ→է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Thoughts, News and Interesting Tidbits- From Armenia C. 2013

%d bloggers like this: