Lesson 4

13. Արեւմտահայերէնում առկայ «սորվիլ» եւ «ժողվել » բառերում արտասանուող «վ» հնչիւնը գրել «վ» տառով:
«Սորվիլ» բառում կատարուել է «սովոր» արմատի հնչիւնափոխութիւն՝ ո-ի անկումով, ապա բաղաձայնների դրափոխութիւն (վր-րվ). «վ»ն արմատական բաղաձայն է, ուստի չի վերածւում «ու»ի: «Ժողվել» բառում կատարուել է «ժողով» արմատի հնչիւնափոխութիւն՝ ո-ի անկումով, «վ»ն արմատական բաղաձայն է, ուստի չի վերածւում «ու»ի:

14. Աշխարհաբարում յաճախ են գործածւում «բարի», «հոգի» բառերի գրաբարեան հոլովաձեւերը, որոնք գրւում են ւ-ով-բարւոք, հոգւոյ:

15.Տողադարձի ժամանակ բաղաձայն «ու»-ն դառնում է «ւ».
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-Աստուած (Աստ-ւած), նուաճել (նը-ւաճել), արուեստ (ար-ւեստ), գրուած (գըր-ւած):

16.Ուշադրութիւն դարձնել հետեւեալ ածանցների գրութեանը.
-աւոր-գիսաւոր
-աւէտ-ծաղկաւէտ
-աւուն-շիկաւուն
-ուածք-ասացուածք
-ուած-հատուած
-ուոր-զինուոր
-ութիւն-բարութիւն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Thoughts, News and Interesting Tidbits- From Armenia C. 2013

%d bloggers like this: