Category Archives: Inspiration and Wisdom

Armenian Advice from Father to Son- In Armenian

Ժամանակին դիւրաբորբոք ու անզուսպ երիտասարդ մը կ’ապրէր։ Եւ ահա անգամ մը հայրը անոր պարկ մը քամ տուաւ և պատժեց. ամէն անգամ, երբ ան չկարողանար զսպել բարկութիւնը, պէտք է ցանկապատի գերանին քամ մը քամէր։

Առաջին օրը գերանին մէջ յայտնուեցան մի քանի տասնեակ քամեր։ Յաջորդ շաբաթուայ ընթացքին երիտասարդը սորվեցաւ զսպել իր բարկութիւնը, և օր օրի գերանին մեջ խրուող քամերուն քանակը սկսաւ նուազիլ։ Տղան հասկցաւ, որ աւելի հեշտ է սեփական բարկութիւնը զսպել, քան քամել գերանը։

Վերջապէս եկաւ այն օրը, երբ ան այլևս չկորսնցուց ինքնատիրապետումը։ Տղան այդ մասին պատմեց հորը, և ան ըսաւ, որ այսուհետև իւրաքանչիւր օր, երբ տղային յաջողուեր զսպել իր բարկութիւնը, ան պէտք է քամ մը հաներ գերանէն։

Ժամանակ անցաւ, եկաւ այն օրը, երբ որդին կրնար յայտնել հորը, որ գերանին մէջ ոչ մէկ քամ չէ մնացած։ Այնժամ հայրը բռնեց որդուն ձեռքը և մօտեցաւ ցանկապատին.
– Դուն յանձնարարութիւնս քեշ չկատարեցիր, բայց կը տեսնե՞ս, գերանի վրա որքա՜ն անցքեր կան։ Այն ալ երբէք առաջուանը չի ըլլար։ Երբ մարդուն ինչ-որ չար բան կ’ըսես, իր ներսը կը մնայ այնպիսի սպիներ, ինչպիսիք այս անցքերն են։ Եւ կարևոր չէ, թէ ատկէ ետք դուն քանի անգամ ներողութիւն խնդրես, սպին կը մնայ։

20 Things a Father Should Tell his Daughter

 

1) Pay attention to the way a man loves his mother. That is the way he will love you.

2) You can do anything a man can do, including organic chemistry, unclogging toilets and assembling IKEA furniture.

3) Older women wear makeup so THEY can look like YOU. Less is more. A lot less is a lot more.

4) People will judge you by the way you look. It isn’t fair, but it’s the way the world works. Keep that in mind as you pick your outfit in the morning.

5) Never let anyone do your thinking for you. There are far too many people with far too much invested in you believing what they believe.

6) Liberal arts grow your mind. Science and business keep you fed. You will need both.

7) Nothing is more attractive than intelligence.

8) Learn to drive a stick-shift.

9) Get comfortable with power tools.

10) You don’t have to enjoy them, but have a working knowledge of the rules for football and baseball.

11) Know the difference between Star Wars and Star Trek, and they key players in both.

12) You don’t have to *DO* anything for someone to love you. The right person will cross a desert just for the chance to sit next to you at lunch.

13) Peer pressure is all about insecurity. Be confident in who you are and you’ll never have to “fit in”. People will come to you.

14) The fastest way to strain a relationship with a man is to bring up old drama. We can’t remember to hang up the bath towel. What makes you think we remember that stupid thing we did 6 months ago?

15) If a man genuinely loves you, he will let you set the boundaries. Don’t let anyone take something from you they can’t give back. You set the tone for the sexual relationship.

16) Feminine hygiene products — Where our daughters are concerned, we would be very happy sticking our fingers in our ears and saying “lalalalalalalala”. Please respect our need to pretend they, and the reason for them, do not exist. The same goes for lacy underthings.

17) You were flawless the day you were born. If you must go get that first tattoo, please consider inviting your daddy to come and get his first tattoo with you.

18) You are perfect the way you roll out of bed. Let’s be clear: all that crap you do to “get out the door” is for everyone else’s benefit.

19) Though he may be smiling on the outside, when you leave for college your father is falling apart on the inside. Don’t forget to call him that first night to tell him you love him.

20) Compare every single boy you ever meet to your daddy. Nobody will love you like he does.

Source: Dorkdaddy.com

Wise Words- Impossible

“Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they’ve been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing.” – Muhammad Ali

What Would You Say in Response?

Imagine you’re a Defense Attorney assigned to defend our “civilized society” and you just heard this closing argument from the prosecution. What would you say in response?