Category Archives: Other

Jobs in Armenia: IATA General Manager

A Major IATA airline is urgently looking for an Armenian-speaking, successful, airline professional to join a dynamic, prestigious, young and already renowned, international airline.

The position of General Manager Armenia, will be based in Yerevan and as the company’s representative, be responsible for all sales, marketing, revenue, and relationships with the travel trade, corporate and individual clients, Government & relevant authorities. The representative is a closely trusted recruiter appointed by this carrier, he now has this assignment exclusively and as an ex airline GM UK, GM India & GM RSA, can guide you through the application and interview process to maximise your chances of success and the package that comes with the role.

The successful candidate must have:
-5 years experience as an online Country/General Manager for a significant IATA carrier
-Fluent in English, with a proven track record of continually surpassing revenue targets
– With a degree in Business Administration and have worked for at least ten years in the airline industry.

They will have also have demonstrably sound negotiation, sales, marketing, revenue management, people, process and management skills. Whether resident in Armenia or overseas, they must currently have the right to live and work in Armenia.

An attractive salary and comprehensive benefits package is on offer and financial consideration will also be given to expatriates living overseas who would consider relocation to Yerevan.

If you have the right credentials and are interested, then please email agalstyan@repatarmenia.org, in complete confidence, with your current CV, salary expectation and earliest availability. Upon receipt you will be provided with full information.

Artsakh 2013 Photography Competition

From AYDC in ARMACAD email:

We are pleased to announce the start of the next AYDC Photography Competition “Artsakh-2013” supported by Russell Pollard, a British photo-journalist and writer.

You can participate in the competition regardless of your age and country, by submitting your photos to the open group “AYDC Photography Competitions” in Facebookhttps://www.facebook.com/groups/490828747681570/ from 4 November – 31 December 2013.

There is no limit on the number and topics about Artsakh you can post, but please add a title or a description to your photo.

The top 10 winners will get bonuses and also be included on Russell Pollard’s Photography website as well as his www.artsakh.org.uk FB page.

There will be further competitions throughout 2014 with different themes and these will be announced separately.

If you have questions don’t hesitate to write or to call us:
Phone:(+374) 97237873

E-mail: aydc.artsakh@gmail.com

Facebook:http://www.facebook.com/artsakhyouthdevelopmentcenter

Job Vacancies in Armenia for Computer Scientists

If you are a computer scientist in Armenia and looking for a job, or know someone who is an unemployed computer scientist (with a proper diploma and all), Synopsis is looking for employees to fill its 40+ job vacancies.

Contact them here: http://www.synopsys.com/company/locations/armenia/pages/contact.aspx

Armenian Advice from Father to Son- In Armenian

Ժամանակին դիւրաբորբոք ու անզուսպ երիտասարդ մը կ’ապրէր։ Եւ ահա անգամ մը հայրը անոր պարկ մը քամ տուաւ և պատժեց. ամէն անգամ, երբ ան չկարողանար զսպել բարկութիւնը, պէտք է ցանկապատի գերանին քամ մը քամէր։

Առաջին օրը գերանին մէջ յայտնուեցան մի քանի տասնեակ քամեր։ Յաջորդ շաբաթուայ ընթացքին երիտասարդը սորվեցաւ զսպել իր բարկութիւնը, և օր օրի գերանին մեջ խրուող քամերուն քանակը սկսաւ նուազիլ։ Տղան հասկցաւ, որ աւելի հեշտ է սեփական բարկութիւնը զսպել, քան քամել գերանը։

Վերջապէս եկաւ այն օրը, երբ ան այլևս չկորսնցուց ինքնատիրապետումը։ Տղան այդ մասին պատմեց հորը, և ան ըսաւ, որ այսուհետև իւրաքանչիւր օր, երբ տղային յաջողուեր զսպել իր բարկութիւնը, ան պէտք է քամ մը հաներ գերանէն։

Ժամանակ անցաւ, եկաւ այն օրը, երբ որդին կրնար յայտնել հորը, որ գերանին մէջ ոչ մէկ քամ չէ մնացած։ Այնժամ հայրը բռնեց որդուն ձեռքը և մօտեցաւ ցանկապատին.
– Դուն յանձնարարութիւնս քեշ չկատարեցիր, բայց կը տեսնե՞ս, գերանի վրա որքա՜ն անցքեր կան։ Այն ալ երբէք առաջուանը չի ըլլար։ Երբ մարդուն ինչ-որ չար բան կ’ըսես, իր ներսը կը մնայ այնպիսի սպիներ, ինչպիսիք այս անցքերն են։ Եւ կարևոր չէ, թէ ատկէ ետք դուն քանի անգամ ներողութիւն խնդրես, սպին կը մնայ։