Category Archives: Famous Quotes

Emmanuel Kant on Armenians

In these Armenians rules a strange trading spirit, one where they are involved in commerce` travelling from the borders of China to the shores of Guinea where Crusoe’s shelter lies. This presents a rather intelligent and industrious people with unique roots, a people who can move from North to East and South to West within the old world and find genuine hospitality in whatever region they decide to stop in.

The Wise Words of a Great Armenian Novelist/Philosopher

«Ո՛վ Հայեր, Պապեր, այս գաւաթը խմում եմ, բայց առանց նուիրելու ձեր ոսկորներին: Եթէ դուք այս վանքերի տեղ, որոնցով լիքն է մեր երկիրը, բերդեր շինէիք, եթէ դուք սուրբ խաչերի եւ անօթների փոխարէն, որ սպառեցին ձեր հարստութիւնը, զենքեր գնէինք, եթէ դուք այն անուշահոտութեան տեղ, որ խնկում են մեր տաճարներում, վառօթ ծխէիք, այժմ մեր երկիրը բախտաւոր կը լինէր: Այլեւս քիւրտերը մեր երկիրը չէին քանդի, մեր որդիքը չէին կոտորի եւ մեր կանայքը չէին յափշտակի…Այս վանքերից ծագեց մեր երկրի կործանումը, նրանք խլեցին մեր սիրտն ու քաջութիւնը, նրանք ձգեցին մեզ ստրկութեան մէջ, սկսած այն օրից, երբ Տրդատը թողուց իր սուրը եւ թագը, առաւ խաչը մտաւ Մանիա այրը ճգնելու համար…Ո՛վ Հայոց հին աստուածներ, ո՛վ Անահիտ, ո՛վ Վահագն, ո՛վ Հայկ, նուիրում եմ այս բաժակը ձեր սուրբ յիշատակին, դուք փրկեցիք մեզ:»

Րաֆֆի
(Հակոբ Մելիք Հակոբեան)