Proving You Wrong

It’s been nearly 2 months now that I live in the homeland. 2 long months full of non-stop action. 2 months of job searching, apartment hunting, friend finding, touring, walking, running, laughing, loving, etc. I’m still in love with the country. It amuses me to walk down Northern Avenue and see funky Jamaican wearing hippies being pelted with apple slices because of their god-awful songs as much as discovering that famous churches still bear signs of being temples of centuries past. It hurts my heart to see old buildings abandoned while rather monstrous new ones built at exorbitant prices. It makes me smile to see the marshutka culture and laugh when I see the children playing so carelessly on the streets. I love being confused for a Syrian Armenian, with the ability to camouflage where needed. Bickering with taxi drivers is a favourite past-time and I so enjoy berating bus drivers for smoking and subjecting the local population to such an abomination.

I won’t say there are no problems. I won’t say there are jobs galore. And then I think of Canada. I spent forever looking for a low-paying job to tide me over, under bosses who hated my kind. One hated females, the other only liked Chinese culture (though he was Scottish) and no one else was worth his time or praise. I spent hours on foot, serving the public, with minimal appreciation, just to manage to pay for my food and gas in my car. Here, I created my own work. I had no knowledge of writing health articles, but I do have a psychology degree, which meant I know health-based research. I have little experience teaching ESL and yet I teach English to students who enjoy my lessons. I work 3 jobs in a country where finding a single job seems a chore. And oh do I have much to say on that, later on. For those who work, there is always something to do. The laziness in this country is absurd!

So yes, to all those who said I wouldn’t last the summer, I have proved you wrong. Now to knock down the negative notions that I would not last the winter! There may be over 250 people leaving a day, but I am most definitely not one of them. I have come home to stay.

PS: HAPPY 1ST ANNIVERSARY REPAT ARMENIA!!!! (For those who have yet to hear, there’s an amazing organization which promotes return to the homeland and helps with all your needs. Have questions, need advice or merely want to know who has already come home and how they live? Visit their website! http://repatarmenia.org/eng/)

Advertisements

12 thoughts on “Proving You Wrong”

  1. Հաճոյքով կը հետեւիմ blog-իդ: Հետաքրքրական են մօտեցումներդ եւ շինիչ: Կը մաղթեմ որ օրինակդ վարակիչ դառնայ քու սերունդիդ համար:
    Էլիզ Շարապխանեան

    1. Շատ ու շատ շնորհակալութիւն, Էլիզ թանթիկ: Ես ալ նոյն կերպ յոյս ունիմ որ իմ գրածներս կը ներշնչեն մեր նորանոր սերունդները որ նրանք ել գան ու հաստատուին Հայաստանում

  2. Հաճոյքով կարդացի գրութիւնը: Քեզ՝ բիւր յաջողութիւններ եւ կանաչ ճանապարհ:
    Անսասան մնայ ինչպէս որ կաս:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s