Armenian Literature: Kevork Emin- Կրկնուող Դասերը

-Հիմա ո՞ր դասն է,
Հիմա ո՞ր դասն է՝
«Անկախութիւնը»

Ապրե՛ս, ուրեմն, մնաց երկու դաս
Մինչեւ որ նորի՛ց կրկնուի նո՛յնը՝

Ռուսաց բանակի մուտքը Երեւա՛ն,
Բռնակալութեան դա՛րն ստալինեան

եւ… նորից նո՛յնը՝
«Անկախութիւնը»:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s