Armenian Lace Embroidery

Armenian women excelled in embroidery and the making of lace. Whereas in many nations lace and embroidery were luxuries adorning only the dresses of ladies of the court or the otherwise very wealthy, it was in Armenia part of the pride of every girl. Samples of exquisite work in silver belts, gold filigree rings, necklaces and other costume ornamentation and jewelry, are seen on most rural costumes.

There is some archaeological evidence suggesting the use of lace in prehistoric Armenia and the prevalence of pre-Christian symbolism in traditional designs would certainly suggest a pre-Christian root for this art form. In contrast to Europe where lace was the preserve of the nobility, in Armenia it decorated everything from traditional headscarves to lingerie and lace-making was part of many or most women’s lives.

Advertisements

One thought on “Armenian Lace Embroidery”

  1. եւ ամէն ՀԱՅ Աղջկայ պարտականութիւնը պէտք է ըլլայ սորվիլ եւ պահպանել մշակոյթը փոխանցելով սերունդէ սերունդ. ոչ մէկ արդիականութիւն կամ օտար ազդեցութիւններ պէտք չէ մեզ հեռացնեն մեր ազգի արժանապատուութիւն արթող թանկագին ու այլազան հարուստ մշակոյթէն ու գիտելիքներէն.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s