Armenian literature: Գէորգ Էմին- Հայրենածաղիկը

ՀԱՅՐԵՆԱԾԱՂԻԿԸ

Ասում են, մի հայ աղջիկ, գաղթելիս,
Հայաստանից մի ծաղիկ է տարել.

Ջրել արցունքով՝ ամեն լացելիս
Եվ վերադարձի յույսով փայփայել.
Ամեն մի ծաղիկ, մայր հողում ծլած,
Ձգտում է դէպի երկինք ու արեւ.
Իսկ նա, ուր լիներ, գլուխը ծռած,
Նայել է դէպի երկիրն իր քարէ.
Եվ ուղել է իր գլուխը տրտում,
Միայն հայրենի հողում քարքարոտ…
…Այդ ծաղիկը կայ ամենքի սրտում
Եւ կոչվում է նա… հայրենի կարօտ
Գէորգ Էմին
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s