Armenian Literature: Աթաբեկ Խնկոյեան

Թո՛ղ վարդը իր թփին:
Եթէ քաղուի, նա կը մեռնի,
եւ դու չես տեսնի նրա գեղեցկութիւնը
եւ հոտը չես առնի:
Թո՛ղ վարդը իր թփին:
Միթէ դու չե՞ս կարող չքաղած հիանալ նրանով:
Թո՛ղ վարդը իր թփին:
Եթէ չքաղես նրան, քեզ համար կ’ասեն՝ դու իմաստուն ես, դու գթութեամբ լցուած ես,
իսկ եթէ քաղես, կ’ասեն որ քո ձեռները վայրագ են, քո սիրտը՝ անողորմ:
Թո՛ղ վարդը թփին:
Հաֆիզ
Խնկօ Ապեր (Աթաբեկ Խնկոյեան)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s